20/07/2019

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives en l’àmbit local (BOE núm. 173)

Descarregar arxiu

30/12/2014

LLEI 18/2014, de 23 de desembre, de modificació de la Carta municipal de Barcelona (DOGC núm. 6779)

Descarregar arxiu

29/12/2011

LLEI 8/2011, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 12/2010, de 19 de maig, del Consell de Governs Locals (DOGC núm. 6034)

Descarregar arxiu

06/07/2011

LLEI 19/2011, de 5 de juliol, per la qual passen a denominar-se oficialment Araba/Álava, Guipuzkoa i Bizkaia les demarcacions provincials anomenades anteriorment Álava, Guipúzcoa i Vizcaya (BOE núm. 160)

Descarregar arxiu

06/09/2010

LLEI 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries (DOGC núm. 5708)

Descarregar arxiu

10/07/2007

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució GAP/583/2007, de 2 de març, per la qual es dóna publicitat al nom oficial dels municipis, de les seves capitals respectives i de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya (DOGC núm. 4842, pàg. 9263, de 15.3.2007) (DOGC núm. 4922)

Descarregar arxiu

22/12/1986

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (BOE núm. 305)

Descarregar arxiu