Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Estat d’alarma pel COVID-19


p>Ja podeu consultar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf