Firmada la Declaració de Mèrida per unes pràctiques responsables i un major respecte pel Sector


El 19 de gener, diferents associacions del sector del protocol van signar la Declaració de Mèrida, el document que reafirma la situació actual en la que la professió s’hi troba i reivindica unes pràctiques responsables, humanistes i conciliadores, obertes als canvis socials, respectuoses amb les normes i tradicions, compromeses amb el medi ambient, l’equitat de gènere, la diversitat i la proximitat a la ciutadania.

Aquesta Declaració es va anunciar en el marc del II Congrés de Protocol i Esdeveniments organitzat per l’Observatori Professional de Protocol i Esdeveniments (OPPE). La Declaració fa públic que:

  • Considerem que la professió de Protocol i Organització d’Esdeveniments mereix un major reconeixement des de les institucions públiques i privades, ja que forma part activa de la comunicació institucional i corporativa, i exerceix un paper decisiu dins de les competències que li són pròpies. El reconeixement oficial en 2010 dels estudis universitaris en aquesta disciplina per la ANECA i el Consell de ministres, i la implantació en l’oferta acadèmica de sis universitats espanyoles, tres d’elles públiques, consolida, sens dubte, la seva consideració com a ensenyament específic de rellevància en un àmbit tan sensible i fonamental com el de les relacions institucionals i la gestió d’esdeveniments de la relació social i de convivència.
  • Cridem l’atenció sobre que aquest reconeixement acadèmic ha d’obrir camí, sense demora, a l’exigència de la citada formació específica i a valorar l’experiència dels professionals en les convocatòries i ofertes d’ocupació provinents de les institucions públiques i, també, de l’àmbit privat; evitant, d’aquesta manera, l’inadmissible intrusisme que, a vegades, apareix lligat a decisions tendencioses i interessos allunyats de la tasca encomanada al servei de la ciutadania en el seu conjunt.
  • Afirmem que, en la tasca d’aconseguir la cobertura professional dels llocs de treball sobre la matèria, és imprescindible el compromís institucional i dels grups polítics dels parlaments autonòmics amb la promulgació de les normes tendent a la creació de col·legis professionals, on s’agrupin les persones expertes, acreditades en funció als seus estudis, i, en el seu cas, l’experiència validada pels propis col·legis en l’àmbit de les seves competències estatuàries; afavorint, per aquesta via, un bé superior com és la incorporació progressiva de tècniques organitzatives considerant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
  • Manifestem, una vegada més, les i els professionals de Protocol, la nostra exigència que les institucions competents promoguin l’actualització i, en el seu cas, modificació de les normatives que s’apliquen en l’àmbit oficial i que han quedat obsoletes davant el desenvolupament del text constitucional al llarg de més de quaranta anys des de la seva promulgació. D’igual manera, davant l’aparició de casuístiques noves que no van poder preveure’s en l’inici del període democràtic, considerem imprescindible legislar sobre aquest tema i, en altres casos, normar els desenvolupaments de les lleis per a la seva correcta aplicació. Fem costat a l’Observatori Professional de Protocol i Esdeveniments (OPPE) en la seva reivindicació de la importància de la promulgació d’una llei o un text legal alternatiu que, fruit del consens polític, estableixi criteris comuns d’aplicació i, a més, consideri en el seu articulat les peculiaritats pròpies de cadascun dels territoris del nostre país, de manera que avali la necessària flexibilitat d’aplicació de les normes que exigeix un estat compost com el nostre. A aquest efecte, l’OPPE ofereix la seva experiència i coneixement; i la seva millor disposició a col·laborar en aquesta tasca amb les autoritats.
  • Manifestem que els dos congressos promoguts fins ara per l’Observatori (Santiago de Compostel·la 2021 i Mèrida 2022), així com les gairebé 40 jornades celebrades entre 2020 i 2022, amb més de tres mil professionals implicats, han deixat clar que resulta necessari un nou enfocament del professional de protocol i esdeveniments, amb coneixements en diferents disciplines i transversals; capaç de situar-se en la demanda real actual, projectant amb el seu treball el compromís social obert, l’objectivitat i la independència; amb ànim conciliador; que promogui l’acostament entre entitats i ciutadans; que afavoreixi la projecció d’una imatge adequada del nostre país; que adapti els seus esdeveniments a les exigències derivades de les polítiques actives en la lluita contra el canvi climàtic; que defensi la diversitat; que promogui el respecte entre gèneres; i, en definitiva, que basi la seva actuació professional en l’aplicació dels drets i llibertats establerts per a la ciutadania en la Constitució Espanyola de 1978.
  • Insistim en la demanda de major comprensió social i institucional a la labor de les i els responsables de protocol i organització d’esdeveniments. Lamentem la simplificació i superficialitat del nostre treball en alguns entorns mediàtics, socials i polítics. Neguem la simplista vinculació de la professió amb l’educació en bons modals, etiqueta o cerimonials pretèrits.
  • Defensem l’adequada aplicació, a través de persones professionals degudament preparades i compromeses, de la normativa i els costums que tracten de facilitar l’enteniment; així com la seva adequada comunicació.
  • Reclamem la generació d’oportunitats per als qui es preparen en les universitats per a gestionar les seves competències protocol·làries. Per a això, expressem la necessitat que, igual que es fa amb altres professions, les institucions i organismes públics, dins de la normativa vigent, es comprometin amb la integració d’estudiants en pràctiques en els seus departaments de protocol i esdeveniments tal com ve succeint en les institucions
  • Reclamem a les i els professionals en exercici, en sintonia amb el nostre propi Codi Deontològic, establert per diferents associacions nacionals i internacionals, un major compromís amb les accions col·lectives que persegueixin el bé general per sobre dels interessos dels particulars entorns laborals.
  • Insistim en la importància que Espanya compti de nou amb la necessària Prefectura de Protocol de l’Estat en òrgan unipersonal; que actuï amb independència del poder executiu i, per tant, no estigui adscrit ni orgànica ni funcionalment a cap altre alt càrrec en la matèria tal com és l’actual situació d’incorporació d’aquesta responsabilitats al cap de Protocol de la Presidència del Govern; que sigui competent legalment per a generar normatives i suggeriments, en consens amb les comunitats autònomes i les entitats locals; que exerceixi com a àrbitre imparcial davant problemes puntuals; que unifiqui criteris davant llacunes jurídiques; i que recolzi al conjunt de la professió, concebuda aquesta com un necessari servei públic.

Això és un esdeveniment de vital importància per a la professió i el sector i, com ha de ser, l’ACPRI hi és present!